• عنوان سند : بخشنامه کارگزینی
  • شماره سند : ۲۹۷۰۱۹۷۰۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۱۲/۱۹
  • تعداد صفحات : ۳

بخشنامه کارگزینی

  • شماره : ۲۹۷۰۱۹۷۰۸

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۱۲/۱۹

  • تعداد بازدید : 189

بخشنامه کارگزینی مبنی بر، رخدادهای بهمن‌ماه با موضوع انتصاب‌ها، استخدام، ترفیع‌ها، نشان علمی، تقدیر، توبیخ، انتظارخدمت و انتقال.