• عنوان سند : بخشنامه ممنوعیت مصاحبه یا انتشار مقاله مقامات دولتی یا وابسته به دولت مگر با کسب اجازه
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۶۴۱۶
  • تاریخ سند : ۱۳۴۳/۱۲/۱۸
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه ممنوعیت مصاحبه یا انتشار مقاله مقامات دولتی یا وابسته به دولت مگر با کسب اجازه

  • شماره : ۲۴۰۰۳۶۴۱۶

  • تاریخ : ۱۳۴۳/۱۲/۱۸

  • تعداد بازدید : 139

بخشنامه وزارت دارائی به تمام وزارت‌خانه‌ها موسسه‌های بانکی و شرکت‌های وابسته به دولت، مبنی بر ممنوعیت مصاحبه و انتشار مقاله توسط مقامات دولتی و وابسته به دولت در باره مسائل مملکتی از جمله موضوع‌های اقتصادی و مالی به دلیل سوء برداشت، مگر با اجازه قبلی از وزیر مسئول یا نخست وزیر و ارسال متن مصاحبه یا مقاله برای بررسی.