• عنوان سند : ابلاغ تصویبنامه هیئت‌وزیران درخصوص جلوگیری از قطع درختان
  • شماره سند : ۲۳۰۰۰۷۸۳۱-۲
  • تاریخ سند : ۱۳۵۳/۱۲/۱۱
  • تعداد صفحات : ۱

ابلاغ تصویبنامه هیئت‌وزیران درخصوص جلوگیری از قطع درختان

  • شماره : ۲۳۰۰۰۷۸۳۱-۲

  • تاریخ : ۱۳۵۳/۱۲/۱۱

  • تعداد بازدید : 152

ابلاغ تصویبنامه هیئت‌وزیران، درخصوص جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان بنابر پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها به استناد ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز و اجرای آن در حومة شهر همدان تا شعاع سی کیلومتر از محدوده آن شهر با رعایت مفاد آئین‌نامه ضوابط قطع درخت در روستاها.