• عنوان سند : لزوم صدور گذرنامة سفر به عتبات عاليات در شهرستان‌هاي کشور
  • شماره سند : ۲۳۰۰۰۷۵۷۱
  • تاریخ سند : ۱۳۳۴/۱۲/۱۵
  • تعداد صفحات : ۱

لزوم صدور گذرنامة سفر به عتبات عاليات در شهرستان‌هاي کشور

  • شماره : ۲۳۰۰۰۷۵۷۱

  • تاریخ : ۱۳۳۴/۱۲/۱۵

  • تعداد بازدید : 170

شرح: اين سند نامة نخست وزير است که در آن شهرباني‌هاي شهرستان‌هاي کل کشور را مکلف ساخته که براي زائران حوزة مأموريت خود به منظور سفر به عتبات عاليات در محل خودشان پروانه مسافرت صادر شود و اعلام نموده که کسي حق ندارد براي گذرنامه به مرکز بيايد.