• عنوان سند : تجارت پشم و پنبه
  • شماره سند : ۲۶۰۰۰۰۲۳۲
  • تاریخ سند : ۱۳۰۳/۱۲/۱۲
  • تعداد صفحات : ۱

تجارت پشم و پنبه

  • شماره : ۲۶۰۰۰۰۲۳۲

  • تاریخ : ۱۳۰۳/۱۲/۱۲

  • تعداد بازدید : 216

شرح: اين سند بخشنامة وزارت ماليه به ادارات ماليه کشور است که طبق تقاضاي ژنرال قنسولگري ايران در لندن براي توسعة تجارت پشم و پنبه ليست اسامي و آدرس تجار اين دو محصول در ايران به همراه نمونه‌اي از پشم و پنبه به اين قونسولگري فرستاده شود.