• عنوان سند : اعلامیه علیه شاه و به طرفداری از [امام] خمینی در کاشان
  • شماره سند : ۲۹۲۰۰۰۰۱۳
  • تاریخ سند : ۱۳۴۲/۱۲/۱۰
  • تعداد صفحات : ۲

اعلامیه علیه شاه و به طرفداری از [امام] خمینی در کاشان

  • شماره : ۲۹۲۰۰۰۰۱۳

  • تاریخ : ۱۳۴۲/۱۲/۱۰

  • تعداد بازدید : 208

شرح: اين سند نامة فرماندار کاشان به وزارت کشور منضم به رونوشت اعلامیه‌ای است که در 30 بهمن 1342در قریة نیاسر الصاق شده و در آن مطالبی با مداد قرمز علیه مقامات عالیه مملکت و همچنین شعار مرگ بر شاه خائن و درود بر ‌[امام] خمینی نوشته شده است. در نامه آمده که ژاندارمری در صدد پیدا کردن نویسندة آن است.