• عنوان سند : ارسال بخشنامه مبني بر، تعطیلی همگانی برای سرشماری
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۱۸۴۹
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۱۲/۰۹
  • تعداد صفحات : ۲

ارسال بخشنامه مبني بر، تعطیلی همگانی برای سرشماری

  • شماره : ۲۴۰۰۳۱۸۴۹

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۱۲/۰۹

  • تعداد بازدید : 154

شرح : اين سند بخشنامه وزارت دارائی منضم به آگهی اداره‌کل آمار و ثبت احوال  مبنی بر تعطیلی همگانی روز جمعه دهم اسفند1318 تهران و حومه از ساعت پنج بعد از نصف شب تا 9ساعت بعد از ظهر برای انجام سرشماری توسط این اداره‌کل است که طبق آن هیچ کس نباید از محل خود خارج شود تا سرشماری انجام گردد. افرادی مانند پزشک و ماما که کار ضروری دارند باید پروانه مخصوصی که به این منظور تهیه شده بگیرند و از محل خود خارج شوند. افراد متخلف از این بخشنامه به یک تا هفت روز زندان یا پرداخت پنج تا پنجاه ریال مجازات می‌شوند. نام بیمارستان‌ها و داروخانه های مفتوح در این روز در آگهی آمده است.