• عنوان سند : قانون تنظیم وصیت‌نامه
  • شماره سند : ۲۹۶۰۲۶۲۲۱
  • تاریخ سند : ۱۳۱۷/۱۲/۰۹
  • تعداد صفحات : ۲

قانون تنظیم وصیت‌نامه

  • شماره : ۲۹۶۰۲۶۲۲۱

  • تاریخ : ۱۳۱۷/۱۲/۰۹

  • تعداد بازدید : 163

شرح: اين سند قانون مصوب 23 بهمن 1317 راجع به طرز تنظیم وصیت‌نامه است که 24 ماده دارد.