• عنوان سند : پیشنهادهای اتحادیة تجار همدان در زمینة رفع مشکلات اقتصادی
  • شماره سند : ۳۱۰۰۰۰۰۴۳
  • تاریخ سند : ۱۳۰۸/۱۲/۰۸
  • تعداد صفحات : ۱

پیشنهادهای اتحادیة تجار همدان در زمینة رفع مشکلات اقتصادی

  • شماره : ۳۱۰۰۰۰۰۴۳

  • تاریخ : ۱۳۰۸/۱۲/۰۸

  • تعداد بازدید : 211

شرح: اين سند تلگراف اتحادیه تجار همدان به وزارت تجارت و فلاحت و حاوی پیشنهادهایی برای رفع مشکلات اقتصادی است که در قسمت واردات تشکیل ادارة واردات، اشتغال دو سوم ساکنان شهرها به کارهای صنعتی، وارد کردن چند کارخانه ریسمان بافی و پشم بافی و پارچه بافی و قندسازی و تشویق زراعت چای و در قسمت صادرات تشکیل اداره صادرات، تهیة خشکبار و مرکبات و جلود و اقسام محصولات فلاحتی و راهنمایی نسبت به قالی بافی، واردات ماشین آلات لازم برای صادرات، تسهیل وسائل تبلیغات صنعتی و تجاری، واردات تخم مرغوب پنبه و نژاد مرغوب گوسفند پیشنهاد شده است.