راه های ارتباط با روابط عمومی سازمان

تلفن های تماس:  81623055 - 81623060- 88644114

شماره نمابر: 88644053         پست الكترونيك:    Pria@nlai.ir          bazdid@nlai.ir

فرم درخواست بازدیدهای فرهنگی

    captcha

از طريق رايانامه يا تلفن به شما پاسخ داده مي شود .

*نكته مهم: در صورت انصراف از بازديد یک هفته قبل به صورت تلفني اطلاع دهيد.