درخواست بازدید

 درخواست  بازدیدهای فرهنگی

* از طريق رايانامه يا تلفن به شما پاسخ داده مي شود .

*نكته مهم: در صورت انصراف از بازديد یک هفته قبل به صورت تلفني اطلاع دهيد.

Text to Identify
../portlet/refresh ../portlet/refresh

 

 راه هاي ارتباط با روابط عمومي سازمان

 

تلفن هاي تماس:  81623055 - 81623060- 88644114

شماره نمابر: 88644053

پست الكترونيك:

Pria@nlai.ir

bazdid@nlai.ir