نسخ خطی

مخطوطات كتابخانه ملي يكي از ذخائر گرانبهاي اين مرز وبوم حاوي معارف بزرگان ما در موضوعات مختلف همچون فلسفه وعرفان ، فقه و اصول ، طب ونجوم به فارسي و عربي است كه تعدادي از آنها نسخه هاي نادر و كمياب و باارزش است.
همينطور اين مخزن واجد مجموعه اي از نخستين ترجمه هاي فارسي كتاب هاي اروپائيان است . مجموعه مرقعات وقطعات خطوط استادان نامي همچون درويش عبد المجيد طالقاني، سيد گلستانه، عماد الكتاب، زين العابدين اصفهاني، ارسنجاني، احمد نيريزي وخاندان وصال نيزجزء نفايس مخزن منابع خطي است .
برخي از نسخه هاي نفيس وناياب عبارتند از :
1-كتاب الخلاص، ابوعبد الله حسين بن ابراهيم مشهور به اديب نطنزي متوفي 477 ق، زمان تحرير 475 ق، نسخه شماره 1143/ع .
2-احياء علوم الدين ، امام محمد غزالي متوفي 505 ، زمان تحرير 597 ق، نسخه شماره 454 / ع
3-ذخيره خوارزمشاهي، تاليف اسماعيل بن حسن جرجاني در سال 504 ق، در علم طب تاريخ تحرير كتاب هاي يكم تا چهارم و ششم 676 ق و كتاب پنجم سال 1230 ق مذهب و مصور به خط نسخ رقم علي قلي ابن شهسواري گروسي و حسين بن ذكريا شماره نسخه 1890
4-مجموعه رسالات فلسفي و اشعار فارسي و عربي با رقم صدر الدين شيرازي – ملاصدرا ، تاريخ كتابت 1004 ق.
5-مجموعه رسائل از ابوعلي سينا، ابو بركات بغدادي، بابا افضل كاشي و چند رساله از شهاب الدين سهروردي، زمان تحرير 659 ق نسخه شماره 2412/ ف
6-شرح اشارات والتنبيهات، خواجه نصير الدين طوسي، متوفي 672 ق، به خط مولف، زمان تحرير قرن هفتم ، نسخه شماره 1153/ع

چاپ سنگی

مجموعه كتاب هاي چاپ سنگي به دليل انحصار، قدمت، نوع چاپ و نفاست علمي وهنري و ضرورت نگهداري در شرايط مناسب، از سال 1374 از مخازن كتاب هاي چاپي جدا و در مخزن مستقلي قرار گرفت.
بخش مخزن كتاب هاي چاپ سنگي از همان ابتدا با شناسايي كتاب ها، ثبت، آماده سازي وفهرست نويسي فعاليت خود را آغاز كرد و با بهره گيري از تجهيزات رايانه اي و ايجاد بانك اطلاعات كتاب هاي چاپ سنگي و تهيه ميكروفيلم و اسكن از كتاب ها اين روند را ادامه داد .
در شمار كتاب هاي چاپ سنگي كه به زبان هاي فارسي، عربي و اردوست، نسخه هاي ارزشمندي مشهود است كه از آن ميان مي توان به برخي از نخستين مطبوعات چاپ سنگي در ايران ( تبريز و تهران ) به شرح زير اشاره كرد .
1-زادالمعاد، علامه مجلسي، كتابت محمد حسين تبريزي، مطبوع به سال 1251 ق . شماره 8631
2-رساله جهاديه از ميرزا بزرگ قائم مقام متضمن آراء رهبران مسلمان در خصوص مقابله با قواي اشغالگرروسيه ، نخستين كتاب چاپ سربي در تبريز – تاريخ 1232 ق . شماره كتاب 26312
3-المعجم في آثار ملوك العجم، فضل الله قزويني، مطبوع به سال 1259 ق . شماره كتاب 8975
4-خمسه نظامي، كتابت علي اصغر تفرشي ـ صناعت محمد رضا به سال 1264 ق – شماره كتاب 5850