• سالن قلم – 500 نفره
  • سالن حکمت-  200 نفره
  • سالن حکمت – 80 نفره
  • سالن اندیشگاه
  • سالن استاد عبدالله انوار
  • سالن مرکز ایرانشناسی و اسلام شناسی
  • موزه