مخازن بسته يك و دو

مخازن بسته يك و دو در طبقه منفي دو قرار گرفته و قريب به يك ميليون نسخه كتاب را در خود جاي داده‌اند. اين كتابها به صورت ترتيبي در قفسه‌ها مرتب شده اند و استفاده از آنها به كمك دستگاههاي كتاب بر انجام مي شود

مخزن بسته سه و مخزن لاتین

اين دو مخزن در طبقه منفي سه قرار دارند و همچون مخازن بسته يك و دو شامل كتابهاي مختلفي در موضوعات گوناگون هستند و كتابهاي آن توسط دستگاه كتاب بر به طبقه همكف ارسال مي گردد.