• سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 • تنها دارنده نشان مارک در خاور میانه

  تنها دارنده نشان مارک در خاور میانه

 • تندیس همایش و تعالی سازمانی

  تندیس همایش و تعالی سازمانی

 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سـازمــان در قــاب تـصـویـر

ساختمان کتابخانه ملی ساختمان اسناد