اسناد امیرکبیر

مقدمه

دستخط امیرکبیر به شاه، درباره ماموریت میرزا جعفرخان به کرند و حدود ذهاب و پاسخ شاه به آن

  • شماره : ۲۸۱-۱۷۰-۷۳۴۹-۲۹۵-۱
  • تاریخ : فاقد تاریخ.