سال 1372

مصاحبه کننده: شفيقه نيک نفس

 نام مصاحبه شونده فایل صوتی

 عباسعلی عميد زنجانی

 فرهاد فخرالدينی
ابوالفتح رسام عرب زاده
عباس بلوكی فر
عبدالحسين حائری
حسين دستخوش همدانی
عباس جمالپور
عباس كاتوزيان
محمدجواد مشكور
حسين مهرآئين جاسبی
كيومرث صابری

سال 1373

مصاحبه شونده       مصاحبه کننده        فایل صوتی
 باقر عاقلی شفیقه نیک نفس
علي اصغر بهاری شهلا آذری
غلامحسين بيگدلی شفيقه نيك نفس
رقيه چهره آزاد شفيقه نيك نفس
محسن دولو شفيقه نيك نفس
حسين دهلوی شفيقه نيك نفس
علی اسفرجانی شفيقه نيك نفس
محمد اسماعيلی شهلا آذری
نصرت الله فرزانه پور  شفيقه نيك نفس
غلامحسين غريب شفيقه نيك نفس
نعمت الله قاضی شكيب شفيقه نيك نفس
آوانيس هاكوپيان شفيقه نيك نفس
نصرت الله كريمی شفيقه نيك نفس
ساموئل خاچيكيان هما قاضی
مهری مهرنيا شفيقه نيك نفس
كامبيز روشن روان شفيقه نيك نفس
علي اصغر گرمسيری هما قاضی
فريدون جنيدی شهلا آذری
انور خامه ای شفيقه نيك نفس
حسينعلی متين رضا شفيقه نيك نفس
محمد رضا نامجو شفيقه نيك نفس
مصطفی پورتراب شهلا آذری
داود رشيدی هما قاضی
غلامرضا روزی طلب شفيقه نيك نفس
منوچهر صانعی شفيقه نيك نفس
فرهنگ شريف شهلا آذری
محمد طاهری شهلا آذری

 

 

سال 1376

مصاحبه شونده       مصاحبه کننده        فایل صوتی
 هانی بال الخاص شفیقه نیک نفس

سال 1378

مصاحبه شونده       مصاحبه کننده        فایل صوتی
 هوشنگ مرادی کرمانی پیمانه صالحی

سال 1379

مصاحبه شونده       مصاحبه کننده        فایل صوتی
 منوچهر آتشی پیمانه صالحی

سال 1380

مصاحبه کننده : شفیقه نیک نفس

 

مصاحبه شونده       فایل صوتی
  کاوه گلستان
 محمد مقدسی
 مهیار فیروزبخت

سال 1384

مصاحبه کننده : شفیقه نیک نفس

 

مصاحبه شونده       فایل صوتی
 محسن وزیری مقدم
 نصرالله پورجوادی
 زهره قائنی

سال 1385

مصاحبه کننده : شفیقه نیک نفس

 

مصاحبه شونده       فایل صوتی
ابراهیم حقیقی
بیژن نوباوه وطن
جعفر والی
حسین یاوری
خیرالله الهی
رضا سید حسینی
عبدالمحمد آیتی
کامبیز درم بخش
محمود طلوعی
محمد خوانساری

سال 1386

مصاحبه کننده : شفیقه نیک نفس

 

مصاحبه شونده       فایل صوتی
 حسن احمدی گیوی
 مهدخت معین