ارتباط با ریاست سازمان

president@nlai.ir

ارتباط با روابط عمومي و امور بين الملل سازمان

 تلفکس

 88644104 9821

 88644133 9821

 صندوق پستی

 3693/15875

 

 

 پست الکترونیک

nli@nlai.ir

 

pria@nlai.ir

معاونت کتابخانه ملی

نام اداره

تلفن

دورنگار /ایمیل

 دفتر معاونت

 8864400-37

88644082

اداره کل اطلاع رسانی

81622583-81622584 81622577- 81622575


Infolibrary.Dept@nlai.ir

 اداره کل پردازش و سازماندهی

 
81622963

processing@mail.nlai.ir

 مرکز فیپا

88191132

fipa@nlai.ir

 واحد شابکا

  81623117 

66576130

Isil@nlai.ir

 واحد شاپا

  81623053

issn@nlai.ir

 بخش نسخه های خطی

 81622793

manuscripts@nlai.ir

 اداره عضویت

 81623311 – 81623323- 81623303


membership@nlai.ir

معاونت آرشیو ملی

نام اداره

تلفن

دورنگار /ایمیل

 ارتباطات با معاونت اسناد ملی

 22900270

nai@nlai.ir

 

 اداره کل اطلاع رسانی و ارتباطات

   22250403

 22250403

 

 اداره کل شناسایی و فرآهم آوری

 

 appraisalrecords@nlai.ir

 

 اداره کل حفاظت و نگهداری

  26402973

pcr@nlai.ir

 

 بخش خدمات حفاظت و مرمت

  22900270

داخلی 2447

 

 گروه اطلاع رسانی اسناد ( تالار پژوهش)

   22903305

  22903305

research-room@nlai.ir

 گروه ارتباطات آرشیوی

   26402942

  22903289

 kaghaze-akhbar@nlai.ir

 اداره مخازن آرشیوی

  26402989

 ساعات تماس 13 الی 16

 اداره مخازن آرشیوی

   86 - 22900270

 داخلی 2211 و 2212 ساعات تماس 8:30 الی 12

دبيرخانه ويژه اسناد اهدائي و خريداری

 

donationrecords@nlai.ir

معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و فناوری

 دفتر معاونت

 تلفن 87 - 88644083 

دورنگار 88644085

rpt@nlai.ir

مرکز آموزش

 

education@nlai.ir

 واحد آموزش الکترونیکی

 

تلفن 26402999

learningsupport@nlai.ir

 وب سایت سازمان

 

webmaster@nlai.ir

 اداره کل نشر منابع کتابی و غیر کتابی

 81623301 دورنگار

تلفن 81623301

 81623277 - 81623315  فروشگاه  

publication@nlai.ir

 

واحد وب سایت و پورتال

برای ارتباط با واحد وب سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران می توانید از پست الکترونیکی زیر استفاده نمائید.
webmaster@nlai.ir

آدرس پستی سازمان

ساختمان كتابخانه ملي: تهران، بزرگراه شهيد حقاني، بعد از ايستگاه مترو حقاني، خروجي كتابخانه ملي.
ساختمان آرشيو ملي: تهران،بلوار ميرداماد، نرسيده به ميدان مادر، انتهاي خيابان شهيد بهزاد حصاري (رازان جنوبي