از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

بیست و هفتم شهریور ، روز شعر و ادب فارسی
روز بيست و هفتم شهريور ماه، سالروز درگذشت شهريار، شاعر ايراني، با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، روز ملي شعر و ادب، ناميده شده است.
 اين موضوع را، علي اصغر شعردوست،  نمايندة اسبق مردم تبريز، به مجلس پيشنهاد كرد. وي، دليل پيشنهاد خود را بي‌‌توجهي به شعر شمرده كه يكي از مهمترين وجوه هنر و حافظة تاريخي ملت ايران است. او، در مورد انتخاب اين روز، چنين بيان كرده است: شهريار هم از نظر توانائي ادبي، در عرصههاي مختلف شعر طبعآزمائي كرد و هم، با مردم زيست. نامبرده بر اين باور است كه شهريار در كنار پاسداري از سنتهاي ادبي، سرودههاي عامهپسندي دارد و در اين زمينه، اگر نگوئيم شاعر بينظير، كمنظير است.  هم چنين دليل ديگر پيشنهاد خود را براي اين روز، معاصر بودن شهريار قلمدادكرد كه بحق انتخاب شايسته اي بوده است.
بيست و هفتم شهريور، روز شعر و ادب و روز  بزرگداشت تمام ذهنها و انديشههايي است كه درخدمت آرمان هاي بزرگ بشري هستند.
اين سند تصويري ندارد