از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

بازتاب انقلاب در روزنامه های 57 ( سانسور مطبوعات )
آبانماه سال 1357 خورشيدي، در دوران حكومت نظامي ارتشبد زاهدي، هنگامي كه فرمانداري نظامي تهران مقررات ويژه اي را براي كنترل و سانسور مطبوعات اعلام كرد، خانواده بزرگ مطبوعات ايران وارد اعتصابي شد كه تا روز پانزدهم ديماه ادامه يافت. اين اعتصاب، روز شانزدهم ديماه، همزمان با آغاز رسمي نخست وزيري بختيار پايان يافت.
حدود يك ماه پس از آغاز اعتصاب، از آنجا كه پرداخت حقوق نويسندگان، خبرنگاران و ساير همكاران مطبوعات متوقف شده بود و بسياري از آن ها با دشواري هاي معيشتي دست به گريبان بودند، سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات، با گشايش يك حساب بانكي، از مردم خواست كه به اعتصابيون كمك كنند.
هدف اعتصاب، مقابله با سانسور حكومت نظامي و حفظ آزادي مطبوعات بود كه در دوران شريف امامي با امضاي منشور آزادي مطبوعات از سوي نمايندگان سنديكا، شريف امامي، منوچهر آزمون و دكتر عاملي تهراني، رسميت قانوني يافته بود.
اين سند تصويري ندارد