از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

اول فروردین درگذشت دکتر امیر اعلم
دكتر اميرخان اميراعلم، فرزند علي اكبر خان معتمد الوزاره، در سال 1256ش، در تهران ديده به جهان گشود. پس از انجام تحصيلات مقدماتي، به اتفاق والدين خود به تركيه و سوريه سفر كرد و ادامۀ تحصيلات ابتدايي و متوسطۀ خود را در كشورهاي مزبور به پايان رساند. سپس وارد دانشكدۀ پزشكي بيروت شد. در زمان مظفرالدين شاه، جهت ادامه تحصيل در رشتة طب به هزينة دولت عازم اروپا شد و در دانشكدۀ پزشكي فرانسوي بيروت، مشغول به تحصيل و درسال ۱۲۸۰ش. فارغ‌‌التحصيل شد. سپس به فرانسه رفت و در مدرسۀ طبي نظامي ليون، مشغول به تحصيل شد.
پس از اتمام تحصيلات، با رتبۀ سرواني، در دارالمعلمين طبي نظامي پاريس، موسوم به «والدوگراس» وارد شد، و مدت دو سال نيز در آنجا به تحصيل پرداخت. وي با رتبۀ سرتيپي، به رياست بهداري ارتش انتخاب شد و پس از چندي. تنظيم تشكيلات بهداري ژاندارمري جديدالتأسيس را بر عهده گرفت. در ضمن مصمم شد براي افراد ارتش، بيمارستاني مجهز تأسيس نمايد. براي انجام اين كار، در آمد مطب خود را به اين كار اختصاص داد و پس از سه سال قورخانة كهنه را، به كمك برادرش غلامحسين اعلم، به صورت بيمارستاني آبرومند در آورد و آن را، «بيمارستان نظامي احمديه»(سپه)، نام نهاد.
در پروندة كاري وي مشاغل ديگري چون عضويت شوراي عالي فرهنگ، وزير فوايد عامه، نمايندگي و نايب رئيسي مجلس و وزير فرهنگ (معارف) ديده مي‌شود.
تأسيس جمعيت خيريۀ شير و خورشيد سرخ، پس از هفده ماه كوشش از ديگر اقدامات اوست. در دورۀ پنجم قانون گذاري، باري ديگر از طرف اهالي مشهد، به نمايندگي انتخاب شد و در ضمن رياست كل بهداري كشور (مجلس حفظ الصحه)، را نيز بر عهده داشت.
وي در اواخر سلطنت احمد شاه، سمت طبيب مخصوص او را بر عهده داشت و پس از روي كار آمدن رضا شاه نيز به عنوان طبيب مخصوص او به ادامة فعاليت پرداخت. در سال 1314ش.، رياست تالار تشريح دانشكدۀ پزشكي به او محول، و در سال 1318ش. به سمت كارمند پيوسته و رئيس كميسيون پزشكي فرهنگستان انتخاب، و بعد به نيابت رياست فرهنگستان منصوب شد. در سال 1327ش.، وزارت بهداري به او واگذارشد، ولي پس از مدت كوتاهي به علت كسالت از كار كناره گرفت.
دكتر اميراعلم در سال ۱۳۲۹ش. به تقاضاي خود بازنشسته شد و طبق رأي شوراي دانشكده، در زمرۀ استادان افتخاري دانشكده درآمد. وي در سال 1340ش. بدرود حيات گفت.
اين سند تصويري ندارد