از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی پلیس گمرک، به مناسبت 5م مردادماه 1336ش. سالروز تصویب قانون تأسیس پلیس گمرک
واژة گمرك- كه معادل آن به زبان انگليسي Customs و به زبان فرانسه Douane است- از كلمه لاتين Commercium به معني تجارت و مبادلة كالا، گرفته شده كه آن نيز ريشه در كلمة يوناني Cummerx(كومركس) به معني حقوق متعلق به كالا دارد. اين كلمه، در زبان تركي به شكل واژة Kumruk(كومروك) يا Gumruk رواج يافته است. اين‌ واژه، بعدها در دوران صفويه و به واسطه همجواري ايران ‌با عثماني در كشور متداول شد.
بنا به تعريف شوراي همكاري گمركي، گمرك سازماني دولتي است كه مسئوليت اجراي قانون گمرك و دريافت حقوق و عوارض واردات، صادرات و ترانزيت كالا را بر عهده دارد.
بررسي تاريخي موضوع نشان مي دهد، ايران در زمان اشكانيان، دفترهاي مخصوص ثبت كالا و دريافت حقوق داشته كه نشاني از همان گمرك امروزي بوده است. بعدها، تجارت آزاد در كشور مرسوم شد تا اينكه در زمان حكومت صفويان، از كالاهاي وارداتي قرضه دريافت شد. در دورة قاجار، با پيشنهاد مستشاران بلژيكي و موافقت مظفرالدين شاه، وزارت گمركات تأسيس شد. وزارت گمركات با استقرار مشروطيت، با عنوان اداره كل گمرك، زير نظر وزارت دارائي به كار خود ادامه داد. گمرك در دورة پهلوي، باز هم شكل وزارت به خود گرفت و از سال 1345ش. به وزارت دارائي ملحق شد. در حال حاضر گمرك ايران از سازمان هاي وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارائي است.
اولين تعرفة گمركي ايران، بر اساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ش. به وسيلة مستشاران بلژيكي تنظيم گرديد و نخستين قانون تعرفة گمركي ايران، در ارديبهشت ۱۳۰۷ش.، بر اساس حداقل و حداكثر حقوق گمركي، تصويب شد. در سالهاي بعد، چندين بار قانون تعرفة گمركي ايران مورد تجديد نظر قرار گرفت. با وضع انواع ماليات و دريافت تعرفه از كالاها، فرار مالياتي و ورود و خروج كالاي غيرمجاز نيز شتاب بيشتري يافت. براي مقابله با اين معضل، در دورة نخست وزيري دكتر مصدق، لايحة قانوني تأسيس پليس گمرك- در آذرماه 1331ش.- تهيه شد. بر اساس مادة اول اين لايحه، به دولت اجازه داده شده بود براي كشف و جلوگيري از قاچاق و اجراي قوانين و مقررات اختصاصي، نيروي موردنياز خود را براي تشكيل كادر ثابت پليسي، استخدام نمايد. همچنين، اداره كل گمرك مجاز بود براي آموزش و ادارة اين نيروها، افسران و درجه داران ارتش يا ساير سازمان هاي انتظامي را به واحد مربوطه منتقل كند.
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 1638