از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی اسناد بلدیه،
مقدمۀ نمايشگاه مجازي اسناد بلديه
به مناسبت 12م خرداد، سال روز تصويب قانون بلديه
بلديه را مي توان نخستين گام ايرانيان براي تشكيل يك نهاد رسمي براي مديريت شهري در قالب نظام جديد اداري در ايران قلمداد كرد كه در پايتخت و چند شهر بزرگ كشور اجرا شد. اين واژه از دو كلمۀ «بلدي» و «ه» تشكيل شده است كه نگهبان بلد و حافظ نظم است و دهخدا آن را چنين تعريف كرده است: «مؤسسه اي در هر شهر كه به كار نظافت و خوبي آب و نان و چراغ و سوخت و خواروبار و صحت نظر دارد.». اين واژه، در سال 1314 ش. و با تصويب فرهنگستان زبان و ادب فارسي به شهرداري تبديل شد. سابقۀ ايجاد نهادي براي انجام امور شهري در ايران بعد از اسلام، به دورۀ حكومت عباسيان باز مي گردد. در اين دوره وظايف نهادهائي همچون شهرداري، نيروي انتظامي، دادگستري، اصناف، سازمان آب، ادارۀ اماكن، تعزيرات حكومتي، سازمان بهداشت و ادارۀ غله بر عهدۀ نهاد حسبه بود. اين نهاد زير نظر مستقيم محتسب و حاكم شهر فعاليت مي كرد.

در دورۀ قاجار، سفرهاي ناصرالدين شاه به فرنگ، وي را با ساختار شهري آنجا آشنا كرد و پس از بازگشت دستور داد با حل مشكلات مربوط به روشنائي، نظافت و امور شهري، وضع شهرها در ايران بهبود يابد. در زمان برپائي دارالخلافۀ ناصري، كوچه ها و خيابان هاي پايتخت خاكي بود و شهر فاقد امكانات، خدمات شهري و روشنائي بود. شاه قاجار، براي رسيدن به هدف، ميرزاعباس خان مهندس باشي، يكي از محصلان اعزامي دولت به فرانسه، را به ايران دعوت و مسئول اين كار كرد. ميرزاعباس در نخستين قدم به سامان دهي بازار تهران پرداخت كه با اعتراض وسيع بازاريان روبرو شد و شاه براي پايان دادن به اغتشاشات، نهاد تازه تأسيس را تعطيل كرد. با اين عمل، اولين گام ادارۀ امور شهري به سبك جديد با شكست مواجه شد.در دوره هاي بعد، پس از فتح تهران و آغاز مشروطيت، گام هاي جديدي در راستاي ادارۀ شهر به سبك غربي در ايران برداشته شد. در همين راستا مشروطه طلبان تصميم گرفتند به صورت اصولي اوضاع شهر تهران را ساماندهي و كسي را براي رياست شهر منصوب نمايند تا مسئول اجراي امور شهري باشد. اين تفكر، مقدمۀ تأسيس نهادي با عنوان بلديه در ايران
 صفحه 1 از 2
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 1469