از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی به مناسبت 29م مهرماه 1363ش.،سالروز تصویب قانون جدید خدمت وظیفة عمومی
نمايشگاه مجازي به مناسبت 29م مهرماه 1363ش.،
سالروز تصويب قانون جديد خدمت وظيفة عمومي
در بارة سربازگيري، اطلاع چندان دقيقي در دست نيست. اما مي‌توان گفت تفكر سربازگيري، به خاطر موقعيت سياسي و اجتماعي‌ كشورها، در هر دوره وجود داشته و بيش‌تر به صورت استخدام افراد مزدور يا جلب داوطلبان صورت مي‌گرفته‌ است. اين كار، به روش‌هاي مختلف انجام مي‌گرفته كه يكي از آن روش‌ها بر مبناي «بنيچه» بوده است؛ يعني بر همان اساس كه افراد ماليات مي‌پرداختند، مي‌بايد تعدادي هم سرباز مي‌دادند. اين سرباز‌ها در طول تاريخ به نام‌هاي گوناگون از جمله: محافظ، گارد جاويدان، ياران فناناپذير، قزلباش، قواي محلي، تفنگچي‌لر، قوللر، نسقچي‌لر، سپاهيان ايلات، قواي ولايتي و ... خوانده مي‌شده‌اند.
روش ياد شده تا سال1300ش. - كه ارتش شكل منظم‌تري يافت- برقرار بود. از ابتداي تشكيل ارتش، مسئلة سربازگيري و نحوة احضار سربازان تغيير يافت و ضوابط، جايگزين روش‌هاي سربازگيري قديمي گرديد. در نخستين سازمان ارتش، شعبه‌اي به نام «جديــدگــيري» يــا «سربـازگيري» تأسيس و اداره‌اي به نام «اداره‌كل احصائيه و سجل احوال» تشكيل شد. قانوني هم براي تعيين جمعيت حقيقي كشور و ثبت آن‌ها وضع گرديد و قانـــون «خدمت اجباري» نيـــز از تصويب مجلس گذشت. بعد از آن شعبة «سربازگيري» به «دايرة نـظام اجباري» تبـديل و از ســال 1305ش. تشكيلات دايرة مذكور به «ادارة نظام اجباري» ارتقا يافت كه از عناصر متشكل اركان حرب بود. سپس اين اداره در سال 1307ش. به «ادارة نظام وظيفة عمومي» تغيير نام داد.
در سال 1335ش. امور سربازگيري، از ارتش منتزع و به وزارت كشور واگذار شد؛ اما اجراي آن قانون به علت نداشتن آمادگي وزارت كشور تا مهرماه 1341 به تعويق افتاد. سرانجام امور نظام‌وظيفه به ژاندارمري كل كشور محول گرديد. در سال بعد نيز لايحة قانوني انتقال افسران و درجه‌داران و اموال نظام‌وظيفه به وزارت كشور (ژاندارمري كشو)، به تصويب مجلس شوراي ملي و سنا رسيد. از سال1344ش.، «اداره‌كل مركزي نظام‌وظيفه» به نام «ادارة وظيفة عمومي» خوانده شد.
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به رهبري امام‌خميني(ره)، با برخورداري از تجربه‌هاي گذشته و ملاحظة شرايط روز و قرار گرفتن كشور در شرايط دفاع مقدس، آخرين قانون خدمت وظيفة عمومي مشتمل بر 67 ماده و 57 تبصره، در 29م مهرماه 1363ش. در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و به تأييد شوراي نگهبان رسيد.Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 1860