از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی آیت الله کاشانی، به مناسبت درگذشت ایشان در 23م اسفند 1340ش.
مقدمۀ نمايشگاه مجازي آيت الله كاشاني، به مناسبت درگذشت ايشان در 23م اسفند 1340ش.
سيدابوالقاسم كاشاني فرزند سيدمصطفي در سال 1264ش. در تهران به دنيا آمد. در 16 سالگي، ايران را به قصد تحصيل علوم ديني در نجف ترك كرد. در 25 سالگي پس از گرفتن اجتهاد خود از مراجع تقليد وقت، قدم در راه مبارزه با استعمار انگليس نهاد و از علما، فتواي جهاد گرفت. پس از صدور حكم اعدام وي از انگلستان در 30م بهمن 1299ش. و سه روز قبل از كودتاي رضاخان، آيت الله وارد تهران شد.
   پس از اشغال ايران به دست متفقين در شهريور 1320ش.، مقامات انگليسي از نخست وزيري حكم دستگيري و تبعيد آيت الله كاشاني را به بهانۀ همكاري با آلماني ها گرفتند. اين حكم، مدتي زندگي مخفي براي آيت الله در پي داشت؛ اما سرانجام در آستانۀ انتخابات دورۀ چهاردهم مجلس، دستگير و بيست و هشت ماه در زندان هاي مختلف متفقين زنداني شد. مردم در مقابله با اين حركت، كاشاني را به نمايندگي مجلس انتخاب كردند ولي متفقين حاضر به آزاد كردن وي نشدند. او، كماكان در تبعيد ماند تا از فهرست نمايندگان مجلس حذف شد. با اتمام جنگ جهاني دوم، هجده ماه حبس و تبعيد پايان يافت. بازگشت از تبعيد، روياروئي با قوام را به دنبال داشت كه با هدف زمينه سازي براي استبداد داخلي و استعمار خارجي روي كار آمده بود.
   پس از انتخابات دورۀ شانزدهم، با تجربه اي كه از جهاد عليه استعمار انگليس به دست آورده بود، با درايت و اقتدار در پي بيدار كردن مردم برآمد. در همين راستا و همزمان با اوج گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت، مقابله با استعمارگران را سرلوحۀ كار خود قرار داد و با طرح وحدت كشورهاي اسلامي، به سرعت مقدمات تشكيل كنگرۀ اسلامي را در تهران فراهم ساخت. وي همچنين، جريان استقلال خواهي مسلمانان را مورد حمايت خود قرار مي داد. ارسال پيام تأييد براي جمال عبدالناصر در بحران آبراه سوئز، صدور بيانيه در جريان مبارزۀ مردم تونس عليه فرانسه و اعتراض به تشكيل رژيم صهيونيستي در فلسطين، از جملۀ اقدامات انجام شده در اين راستاست.
   كاشاني را، مي توان وزنۀ اصلي نهضت ملي شدن صنعت نفت به شمار آورد. موضع گيري هاي ايشان، روحانيون بنام را نيز با نهضت همگام كرد. آيات عظام: خوانساري، محلاتي و شاهرودي، از جملۀ روحانياني بودند كه از ملي شدن نفت حمايت كردند. آيت الله كاشاني در كنار زدن نخست وزير رزم آرا، نقش برجسته اي ايفا كرد و از مخالفان نخست وزيري وي بود. ترور رزم آرا به دست فدائيان اسلام، زمينه را براي طرح مقتدرانۀ ملي شدن نفت در مجلس فراهم كرد و نفت ايران، در 29م اسفند 1329ش. ملي اعلام شد.
   كودتاي 28م مرداد 1332ش.- كه با هدف مقابله با نهضت ملي شدن صنعت نفت در ايران اجرا شد- به بركناري محمد مصدق از نخست وزيري انجاميد. پس از اين كودتا، شاه به ايران بازگشت و ديكتاتوري بلامنازع در ايران به وجود آورد كه انزواي آيت الله سيدابولقاسم كاشاني، رهبر مذهبي نهضت را نيز در پي داشت. در ادامۀ اين وضعيت، ايشان به مرور خانه نشين شد و لب به شكايت گشود. اعلاميه هاي وي در اعتراض به اقدامات خودسرانۀ نخست وزير، برقراري حكومت فساد و حضور دوبارۀ استعماگران در كشور، مؤيد اين نكته است.
   سرانجام اين روحاني مبارز در 23م اسفند 1340ش. و پس از گذراندن زندان و تبعيد و دورۀ بيماري، چشم از جهان فرو بست. گروه ارتباطات آرشيوي، به همين مناسبت اسناد مربوط به ايشان را در 25 عنوان سند 26 برگي، تقديم علاقه مندان مي كند. اسناد مذكور، شامل اعلاميه ها و نامه هاي آيت الله، اخبار روزنامه ها، گزارش هاي شهرباني و ژاندارمري از فعاليت و سخنراني هاي ايشان و حمايت مردم است.
 صفحه 1 از 2
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 1551