از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
روزشمار
روز قبل
31 مرداد
روز بعدآرشيو روز شمارجستجوبخشنامه‌ي وزارت داخله، براي جلوگيري از سوء استفاده‌ي اتباع خارجي از كسب تابعيت ايراني.
شرح سند :در اين بخشنامه، با اشاره به ورود بي‌تذكره‌ي شهروندان بيگانه و گهگاه كتمان تابعيت خود و بهره برداري شخصي از اين موضوع، اعلام شده كه پذيرش تابعيت ايراني، داراي مقدماتي است كه بايد رعايت شود. آن‌گاه با يادآوري موادي از قانون تذكره، مأموران نظميه و سجل احوال، مكلف شده‌اند كه با دقت و مطالعه‌ي كافي، امور را بررسي كنند و نظرات خود را در اين مورد گزارش نمايند.
شماره سند : 293015090
تاريخ سند : 31/05/1307ش.
كليدواژه : 1 برگ
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 759

بخشنامه‌ي وزارت داخله، براي جلوگيري از سوء استفاده‌ي اتباع خارجي از كسب تابعيت ايراني.
بخشنامه‌ي تغيير نام اداره‌ي معادن به اداره‌ي عايدات معادن.