از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
روزشمار
روز قبل
30 مرداد
روز بعدآرشيو روز شمارجستجوجمع آوري كمك در لارستان براي ساخت مسجد در واشنگتن
شرح سند :در اين سند، استانداري استان هفتم، ميزان كمك هاي مالي مردم لارستان براي ساخت مسجد در واشنگتن را به وزارت كشور اعلام كرده است. بر اساس گزارش ارسالي، متمكنين لارستان مبلغ 2050 ريال، براي امر ياد شده اختصاص داده اند كه پس از كسر پنج ريال هزينه انتقال، مبلغ 2045 ريال، به بانك ملي شعبه شيراز واريز شده است.
شماره سند : 293011905-98
تاريخ سند : 30/5/1329ش.
كليدواژه : تعداد: 1 برگ
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 480

جمع آوري كمك در لارستان براي ساخت مسجد در واشنگتن
تشویق شرکت در بازار مکاره ازمیر
آزادی رفت و آمد در اصفهان به دلیل عدم سرایت وبا به این منطقه