وظايف

وزارتخانه‌ها و سازمانها برای انجام وظایف خود، ناگزیر از مكاتبه درون و برون سازمانی می‌باشند. در این راستا سالانه به مقدار زیادی اسناد و پرونده‌هائی كه حاوی مطالب مربوط به اقدامهای روزمره می‌باشد تولید و نگهداری می‌شوند. اینگونه اسناد و پرونده‌ها پس از آنكه نقش خود را در سازمان مربوطه ایفا نمودند از چرخه اداری خارج شده و معمولاً مورد مراجعة دستگاه ها قرار نمی‌گیرند، براساس مفاد قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران كلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها،عكس‌ها، نقشه‌ها، كلیشه‌ها، نمودارها، فیلمها، میكروفیلم‌ها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی كه در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم یا غیرمداوم در تصرف دولت بوده است می‌باید براساس مقررات خاصی مورد ارزشیابی قرار گیرند و اسنادی كه از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضائی، سیگردداسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی واجد ارزش نگهداری دائم باشند به آرشیو ملی منتقل و اوراقی كه فاقد ارزشهای مزبور باشند، طی مراحل قانونی امحاء . انجام این وظیفه مهم نیازمند مقدماتی است كه ادارات شناسائی و ارزشیابی عهده‌دار آن هستند.

تعیین عمر مفید اسناد

منظور از تعیین عمر مفید اسناد، عبارت از جدولهایی است كه برحسب مشخصات ردیفهای اسناد، مواعد معینی برای نگهداری در بایگانهای دستگاهها و نیز انتقال دائم و یا موقت به آرشیو ملی و امحای اوراق فاقد ارزش تعیین شده باشد.این جداول برای اسناد اختصاصی و عمومی دستگاههای دولتی تهیه می‌گردد و انجام دقیق آن برای هریك از مؤسسات دولتی در جریان همكاری مشترك با كارشناسان آرشیو ملی محقق شده و به تصویب شورای اسناد ملی می‌رسد.مهم ترین كاركردی كه برای این جداول می‌توان ترسیم كرد جلوگیری از انباشت بی‌رویه و بی‌ضابطة اسناد و پرونده‌ها در بایگانیهای جاری، نیمه جاری و راكد می‌باشد. براین اساس چنانكه تاكنون در بایگانی محل كار شما این جداول تهیه نشده است با ما تماس بگیرید تا در حداقل زمان ممكن با حضور كارشناسان رابط آرشیو ملی نسبت به پیگیری موضوع اقدام شود.
تلفن: 22903149 ، پست الكترونیك appraisalrecords@nlai.ir
 

تماس با ما

فراهم آوری و ارزشیابی اسناد

 

دفتر اداره کل: 22255416-021 و 26402990-021

نمابر: 22903293-021

ارزشیابی اسناد

شماره تلفن دفتر: 22903149-021

 

شناسایی و گردآوری اسناد (‌خرید و اهداء )

شماره تلفن دفتر: 26402966-021 و 22258735-021

مخازن و اطلاع رسانی اسناد عمومی

شماره تلفن دفتر: 26402950-021

 

گروه اسناد پیش آرشیوی

 

شماره تلفن دفتر: 22255416-021