طرح های پژوهشی سال 97

عنوان طرح مجری نحوه انجام طرح وضعیت چکیده
پایگاه ملی اطلاعات پژوهشگران حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و علوم آرشیوی ایران زره ساز، محمد نامشخص درحال انجام
نقش ایران در تاسیس سازمان ملل لطيفی نيا، مهشيد نامشخص درحال انجام
بررسی کمی و کیفی عملکرد انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از سال 1316 تا 1396 صادق زاده