معرفی

«یکی از مسائل مهم که همت مضاعف و کار مضاعف می طلبد، مسئله تولید فکر است، کتابخوانی، افزایش معلومات عمومی در زمینه های گوناگون، این کرسی های آزاداندیشی که ما عرض کردیم، پیشنهاد کردیم در دانشگاه ها و حوزه ها به راه بیفتد، می تواند یک جریان سیال فکری بسیار با ارزشی را در جامعه به راه بیاندازد»           مقام معظم رهبری؛۸۹/۱/۱

 ایدة ایجاد کرسی های آزاداندیشی در مراکز دانشگاهی و حوزوی٬ به عنوان یکی از مهم ترین شالوده های رواج گفتمان تفکر در کشور٬ طی نامه ای از سوی مقام معظم رهبری خطاب به جمعی از دانش آموختگان حوزة علمیه در تاریخ 81/11/16 مطرح شد. پس از آن٬ ایشان بارها در دیدار با نخبگان علمی کشور درخصوص ضرورت راه اندازی کرسی های مناظره، نقد، نظریه پردازی و آزاداندیشی در حوزه ها٬ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سخن گفته و بر ایجاد این کرسی ها به عنوان فرآیندی مبتنی بر عقلانیت و بهره گیری از خرد جمعی در جهت تحقق جنبش نرم افزاری و نهایتاً توسعة علمی کشور تأکید ورزیده اند. اصرار و توصیة مکرّر و مؤکد ایشان درخصوص لزوم مشارکت فعالانة دانشگاهیان و حوزویان و اهل فرهنگ در این عرصه از آن روست که تشکیل این کرسی ها شرایط لازم برای ارائة شفاف٬ صریح٬ علمی و مستند دیدگاه های موجود را در مباحث مهم علمی کشور فراهم خواهد کرد و از همین جاست که این مقوله٬ به درستی با برنامه  ها و سیاست های کلان کشور در سند چشم انداز بیست ساله و حتی تحقّق و احیاءِ بنای تمدن ایرانی اسلامی در درازمدت پیوند می خورد.

تلاش برای اجرای این طرح در سال ۱۳۹۳ که به نام سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام گرفته٬ درخور توجه بیشتری است. تأکید مقام معظم رهبری در این نامگذاری بر آن است که رشد اقتصادی بدون رشد فرهنگی ممکن نیست و همین توجهِ ژرف٬ وظیفة اصحاب و متولیان فرهنگ را در زمینة اصلاح و ارتقاءِ فرهنگ جامعه و گسترش آن٬ بویژه در سال جاری دوچندان می­کند.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی کشور٬ ایجاد کرسی های آزاداندیشی و حرکت به سوی تشکیل اندیشگاهی ملی در این مرکز را از اهداف و برنامه های خود قرار داده است؛ تا با این اقدام٬ گامی مهم و عملی در مسیرِ ارتقاءِ فرهنگ عمومی جامعه و ایجاد جنبشی تازه در بدنة علمی کشور حرکت کند.

درباره

در این راستا نکات زیر قابل توجه خواهد بود:

1)  آنچه از آن به عنوان کرسی آزاداندیشی یاد می شود دربرگیرندة کلیة مباحث علمی، فرهنگی، سیاسی یا اجتماعی است که در چارچوب های نظریه پردازی، نقد٬ مناظره و گفتگوی آزاد علمی و صورت های دیگر٬ متضمن حضور و بحث علمی موافقان و مخالفان موضوع یا رویکردی واحد باشد.

2)  شرط تحقق این امر٬ استفاده از ظرفیت خرد جمعی و حضور همة نخبگان، صاحبنظران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه  فارغ از جهت گیری های سیاسی  در نشست های آزاداندیشانه است.

3)  در این باره سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان برگزارکنندة این کرسی ها با بهره گیری از تمام ظرفیت خود در جهت برگزاری هر چه دقیق تر و قانونمندتر نشست ها٬ از جامعة علمی و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در رشته های مختلف علوم انسانی و نیز تمام نخبگان و متولیان عرصه های فرهنگی کشور دعوت کرده و انتظار دارد تا با بصیرت کافی نسبت به ابعاد مختلف مفهوم آزادی٬ آزاداندیشی و آزادی بیان و نیز آگاهی از ثمرات و دستاوردهای جلسات، تمام تلاش خود را جهت برگزاری هر چه موفق تر این نشست ها به کار گیرند. چرا که این مهم جز با تعامل مراکز و فعالان مختلف عرصه های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور محقق نمی گردد.

4) سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با تلاش برای بسترسازی لازم جهت برگزاری کرسی های آزاداندیشی٬ ضمن تأکید بر سطح کیفی جلسات مناظره و پرهیز از کمیت گراییِ صرف، ایجاد فضایی مناسب برای طرح دیدگاه های موافق و مخالف٬ عدم جانبداری٬ سعی در شفاف سازی موضوع مورد بحث٬ تلاش برای حفظ کرامت و شأن مناظره کنندگان و نیز دوری از  شعارگرایی را بر خود فرض می داند.

ارتباط با اندیشگاه


آدرس : ميدان ونك، اتوبان حقاني (غرب به شرق) ، خروجي كتابخانه ملي،

سازمان اسناد و كتابخانه ملي، سالن انديشگاه فرهنگي

 

تلفن: 
88644086 - 81623313 -  81623264

                  
پست الکترونیکی :
Andishgah@nlai.ir