قابل توجه درخواست کنندگان استفاده ازخدمات شیفت شب کتابخانه:

لطفا از درج اطلاعات شخصی در فایل رزومه ارسالی، خودداری فرمایید.

فرم ثبت نام استفاده از شیفت شب کتابخانه

برای استفاده از شیفت شب کتابخانه ملی لطفا این فرم را تکمیل کنید. 

    captcha