روایت تاریخی

حکایت تاریخی به مناسبت 5 شهریور، روز بزرگداشت محمد بن زکریای رازی

انتخاب محل ساخت بیمارستان بغداد؛

«...بیمارستان بغداد به‌ دستور عضدالدوله دیلمی پادشاه ایرانی و دانش‌دوست خاندان بویه ساخته شده بود. رازی برای انتخاب جایگاه ساخت بیمارستان از روشی نوین بهره برد، به این ترتیب که در چهار نقطه در نظر گرفته شده از شهر برای بنای بیمارستان تکه‌ای گوشت قرار دارد و جایی را که در آن گوشت دیرتر فاسد شده، برای ساخت بیمارستان پیشنهاد کرد.»

آدرس اینترنتی: http://www.dana.ir/news/133752.html/

تصویر تاریخی

معاينه ناصرالدين شاه به دست مسيو «هيبنت» دندانساز، به مناسبت اول شهریور، روز پزشک؛

معاينه ناصرالدين شاه به دست مسيو «هيبنت» دندانساز، به مناسبت اول شهریور، روز پزشک؛

 معاينة ناصرالدين شاه به دست مسيو «هيبنت» دندانساز، به مناسبت اول شهریور، روز پزشک؛

شناسۀ سند: 5605

منشأ: آرشیو ملی ایران

رنگ: سياه و سفيد

قطع: 10×7س م.

تاريخ: -محل: - عكاس: -