روایت تاریخی

به مناسبت 5 اسفند بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

بهترین جای عالم از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی؛

عطاملک‌ جوینی‌ که‌ یکی‌ از وزیران‌ دربار هلاکو و کتاب‌ تاریخ‌ جهانگشای‌ او معروف ‌است‌ به خواجه نصیرالدین طوسی گفت اکنون که ایران در زیر یوغ اجنبی است و هیچ جای نفس کشیدن نیست بهترین جای دنیا برای اقامت گزیدن کجاست تا از برای رشد و حفظ جان به آن جا در آییم؟

خواجه خنده‌ای کرد و گفت بهترین جا ایران است و از برای شخص خود من زادگاهم توس. شما را دیگر نمی‌دانم مختارید انتخاب کنید و عزم سفر نمایید. عطاملک پاسخ داد برای دانشمندانی نظیر ما بستر آرامش دروازه‌های باشکوهتری به روی آیندگان خواهد گشود و خواجه به طعنه گفت البته اگر آینده ی باشد!

چرا که فرار اهل خرد، نفع شخصی عایدشان می‌کند و در این حال دیار مادری هم چنان خواهد سوخت امروز مهم ترین وظیفه ما ایستادن و خرد را به کار بردن برای رفع استیلای اجنبی است و اگر این کار نتوانیم دیگر فایده‌ای برای زنده بودن نمی‌بینم. عطاملک جوینی در حالی که به زمین می‌نگریست به خواجه نصیر الدین طوسی گفت برای من بزرگترین نعمت همین است که در کنار آزاده مردی هم چون شما هستم.

آن که به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد.

https://managersclub.persianblog.ir/ :منبع

تصویر تاریخی

عمليات بدر

عمليات بدر

 منطقه عمومی شرق دجله؛ به مناسبت 20 اسفند 1363، سالروز آغاز عملیات

شناسه سند: S05-609-pH

منشأ: سازمان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

رنگ: سیاه و سفید - قطع: -

تاريخ: [1363ش.]- محل: - عكاس-