گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی

برگزاري نمايشگاه يكي از راه هاي معرفي هر چه بهتر و موثرتر، فرهنگ و تمدن ايران و اسلام  به محققان و علاقه مندان خواهد بود. تا كنون چندين نمايشگاه توسط گروه پژوهش هاي اسلام  شناسي و ايران شناسي برگزار گرديده است.

اداره کل کتاب های خطی و نادر