ما چراغ راه توسعۀ دانش هستیم.

آرمان ما ایجاد گنجینه‌ای جامع از میراث مستند ایرانی، فرهنگ اسلامی و گزیده دانش بشری است.

عزم ما بر نگهداری، تضمین بقا و دسترس‌پذیر کردن میراث مستند برای نسل امروز و آینده است.

تعهد ما ایفای نقش پل ارتباطی میان مجموعه دارندگان و بهره برداران میراث مستند است.

ما متولی ساماندهی حافظۀ اداری کشور هستیم.

نقش ما زمینه سازی برای توسعه جامعه دانایی محور است.