دوره های آموزش الکترونیکی سال 1396

نام درس استاد تعداد ساعت
اسناد الکترونیکی 20
دسترسی به اسناد و خدمات اطلاع رسانی 20
فراهم آوری منابع کتابخانه ای 20
تاریخ شفاهی 20
فهرستنویسی پیشرفته 2 32
فهرستنویسی پیشرفته 1 32
حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه و آرشیو 32
منابع مرجع مجازی 32
مدیریت بحران در آرشیوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20

دوره های آموزشی سال 1395

نام درس استاد تعداد ساعت
تاريخ شفاهی 20
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20
اسناد الكترونيكی 20
فهرستنويسی پيشرفته2 32
فهرستنويسی پيشرفته1 32
فهرستنويسی مواد و منابع غير كتابی 32
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20

دوره های آموزشی سال 1394

نام درس استاد تعداد ساعت
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
فهرستنويسی پيشرفته1 32
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
تاريخ شفاهی 20
اسناد الكترونيكی 20
مارك 1 32
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
فهرستنويسی پيشرفته2 32

دوره های آموزشی سال 1393