دوره های آموزش الکترونیکی سال 1396

نام درس استاد تعداد ساعت
اسناد الکترونیکی 20
دسترسی به اسناد و خدمات اطلاع رسانی 20
فراهم آوری منابع کتابخانه ای 20
تاریخ شفاهی 20
فهرستنویسی پیشرفته 2 32
فهرستنویسی پیشرفته 1 32
حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه و آرشیو 32
منابع مرجع مجازی 32
مدیریت بحران در آرشیوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20

دوره های آموزشی سال 1395

نام درس استاد تعداد ساعت
تاريخ شفاهی 20
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20
اسناد الكترونيكی 20
فهرستنويسی پيشرفته2 32
فهرستنويسی پيشرفته1 32
فهرستنويسی مواد و منابع غير كتابی 32
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20

دوره های آموزشی سال 1394

نام درس استاد تعداد ساعت
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
فهرستنويسی پيشرفته1 32
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
تاريخ شفاهی 20
اسناد الكترونيكی 20
مارك 1 32
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
فهرستنويسی پيشرفته2 32

دوره های آموزشی سال 1393

نام درس استاد تعداد ساعت
فهرستنويسی پيشرفته1 32
فهرستنويسی مواد و منابع غير كتابی 32
اسناد الكترونيكی 20
دسترسی به اسناد و خدمات اطلاع رسانی 20
مارك 1 32
فراهم آوری منابع كتابخانه ای 20
تاريخ شفاهی 20
اسناد الكترونيكی 20
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه ی مقابله با حوادث 32
فهرستنويسی مواد و منابع غير كتابی 32
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
كتابداری عمومی 150

دوره های آموزشی سال 1392

نام درس استاد تعداد ساعت
كتابداری عمومی 150
مارك ايران 1 (آشنايی با بانك كتابشناسی) خانم دكتر سعيده اكبرداريان 32
مرجع شناسی فارسی آقای محمود شمسبد 32
فهرست نويسی پيشرفته 1 خانم يعقوب پور 32
رده بندی ديويی پيشرفته 1 آقای فيروزان زهادی 32
دسترسی به اسناد و خدمات اطلاع رسانی خانم نسرين نگاهبان 20
فراهم آوری منابع كتابخانه ای آقای دكتر فريبرز درودی 20
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه مقابله با آن آقای دكتر مهرداد نيكنام وظيفه 20
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو آقای دكتر مهرداد نيكنام وظيفه 32

دوره های آموزشی سال 1391

نام درس استاد تعداد ساعت
مارك ايران 1 (آشنايی با بانك كتابشناسی) خانم دكتر سعيده اكبرداريان 32
مرجع شناسی فارسی آقای محمود شمسبد 32
فهرست نويسی پيشرفته 1 خانم يعقوب پور 32
رده بندی ديويی پيشرفته 1 آقای فيروزان زهادی 32
مديريت اسناد آقای دكتر رضايی شريف آبادی 20
فراهم آوری منابع كتابخانه ای آقای دكتر فريبرز درودی 20
ذخيره و بازيابی اطلاعات ( به زبان انگليسی) آقای دكتر غايبی 32
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو آقای دكتر مهرداد نيكنام وظيفه 32