دوره های آموزش الکترونیکی سال 1396

نام درس استاد تعداد ساعت
اسناد الکترونیکی 20
دسترسی به اسناد و خدمات اطلاع رسانی 20
فراهم آوری منابع کتابخانه ای 20
تاریخ شفاهی 20
فهرستنویسی پیشرفته 2 32
فهرستنویسی پیشرفته 1 32
حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه و آرشیو 32
منابع مرجع مجازی 32
مدیریت بحران در آرشیوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20

دوره های آموزشی سال 1395

نام درس استاد تعداد ساعت
تاريخ شفاهی 20
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20
اسناد الكترونيكی 20
فهرستنويسی پيشرفته2 32
فهرستنويسی پيشرفته1 32
فهرستنويسی مواد و منابع غير كتابی 32
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20

دوره های آموزشی سال 1394

نام درس استاد تعداد ساعت
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه ی مقابله با حوادث 20
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
فهرستنويسی پيشرفته1 32
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
تاريخ شفاهی 20
اسناد الكترونيكی 20
مارك 1 32
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
فهرستنويسی پيشرفته2 32

دوره های آموزشی سال 1393

نام درس استاد تعداد ساعت
فهرستنويسی پيشرفته1 32
فهرستنويسی مواد و منابع غير كتابی 32
اسناد الكترونيكی 20
دسترسی به اسناد و خدمات اطلاع رسانی 20
مارك 1 32
فراهم آوری منابع كتابخانه ای 20
تاريخ شفاهی 20
اسناد الكترونيكی 20
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه ی مقابله با حوادث 32
فهرستنويسی مواد و منابع غير كتابی 32
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو 32
كتابداری عمومی 150

دوره های آموزشی سال 1392

نام درس استاد تعداد ساعت
كتابداری عمومی 150
مارك ايران 1 (آشنايی با بانك كتابشناسی) خانم دكتر سعيده اكبرداريان 32
مرجع شناسی فارسی آقای محمود شمسبد 32
فهرست نويسی پيشرفته 1 خانم يعقوب پور 32
رده بندی ديويی پيشرفته 1 آقای فيروزان زهادی 32
دسترسی به اسناد و خدمات اطلاع رسانی خانم نسرين نگاهبان 20
فراهم آوری منابع كتابخانه ای آقای دكتر فريبرز درودی 20
مديريت بحران در آرشيوها و نحوه مقابله با آن آقای دكتر مهرداد نيكنام وظيفه 20
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو آقای دكتر مهرداد نيكنام وظيفه 32

دوره های آموزشی سال 1391

نام درس استاد تعداد ساعت
مارك ايران 1 (آشنايی با بانك كتابشناسی) خانم دكتر سعيده اكبرداريان 32
مرجع شناسی فارسی آقای محمود شمسبد 32
فهرست نويسی پيشرفته 1 خانم يعقوب پور 32
رده بندی ديويی پيشرفته 1 آقای فيروزان زهادی 32
مديريت اسناد آقای دكتر رضايی شريف آبادی 20
فراهم آوری منابع كتابخانه ای آقای دكتر فريبرز درودی 20
ذخيره و بازيابی اطلاعات ( به زبان انگليسی) آقای دكتر غايبی 32
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو آقای دكتر مهرداد نيكنام وظيفه 32

دوره های آموزشی سال 1390

نام درس استاد تعداد ساعت
مرجع شناسی فارسی و عربی آقای محمود شمسبد 32
رده بندی ديويی آقای فيروزان ذهادی 32
فهرست نويسی خانم يعقوب پور 32

دوره های آموزشی سال 1389

نام درس استاد تعداد ساعت
كتابداری عمومی اساتيد برجسته كتابخانه ملی 150
مبانی كتابداری و اطلاع رسانی دكتر درودی 32

دوره های آموزشی سال 1388

نام درس استاد تعداد ساعت
مارك 1 سعيده اكبری داريان- طاهره يعقوب پور
مديريت آرشيو دكتر سعيد رضايی شريف آبادی
ذخيره و بازيابی اطلاعات دكتر امير غايبی 32
حفاظت و نگهداری مواد كتابخانه و آرشيو دكتر مهرداد نيكنام وظيفه 32
مجموعه سازی دكتر ابراهيم افشار دكتر ابراهيم افشار
مبانی كتابداری و اطلاع رسانی خانم رهادوست