درباره

اين نرم افزار كه استاندارد مارك ايران(بومي شدة استاندارد جهاني يوني مارك) را مبناي كار خود قرار داده است، اكثر قابليت هاي سيستم هاي مشابه و پيشتاز خارجي مانند ALEPH و Innovative را داراست.


توليد اين محصول از شهريور سال 1382 آغاز و با طي مراحل مختلف توليد در شهريور 1385 آماده بهره برداري شده است. شركت پارس آذرخش با بهره گيري از متخصصان كارآمد داخلي و با استفادة مناسب از دانش فني و كتابداري موجود در سازمان به انجام اين مهم نايل شد. اين پروژه از معدود پروژه هاي موفق طرح تكفاست كه رمز موفقيت آن در همكاري نزديك مجري و كارفرما، و به عبارتي، انجام يك كار گروهي نهفته است.

هدف از توليد سيستم جامع كتابخانة ملّي ايران، اتوماسيون فرآيندهاي كاري معاونت كتابخانة ملّي و ذخيره سازي ركوردهاي مرتبط با كلية مواد كتابخانه اي بر اساس استانداردهاي جهاني است.

 

امکانات

سيستم جامع كتابخانه ملّی مبتنی بر يونی مارك و مارك ايران بوده و فرايندهای فهرست نويسی، نمايه سازی، مستندسازی، فيپا، شاپا، سفارشات، واسپاری، امانت، ثبت آثار و مبادله و اهداء را مكانيزه می كند.

اين برنامه دارای امكاناتی از قبيل جستجو، اُپك (OPAC)، تبادل اطلاعات بين كتابخانه ای و پشتيبانی از Z39.50 است.

ویژگی های خاص پروژه

 • به كارگیری یك سیستم یكپارچه در اكثر بخش های معاونت كتابخانه ملّی و جمع آوری كلیه نرم افزارهای متفرق، ناقص و ناهمگون كه بر اساس نیازهای مقطعی ایجاد شده بودند. در سیستم جدید كلیه بخش های مختلف معاونت كتابخانه ملّی می توانند به راحتی با یكدیگر ارتباط برقرار كنند.
 • استفاده از تجربیات متخصصان برجسته كتابداری كشور در نهایی كردن نیازمندی های كتابخانه ملّی كشور در قالب مورد- كاربردهای (Use Case) 
 • سیستم به كارگیری تكنولوژی های پیشرفته مبتنی بر جاوا و استفاده از معماری سه لایه در نرم افزار
 • استفاده از متدولوژی RUP در تولید نرم افزار
 • امكان به كارگیری یك سیستم توانمند داخلی در كلّیه كتابخانه ها و مؤسسات اطلاعاتی كشور و امكان تبادل آسان اطلاعات بین كتابخانه ها در سطح ملی و بین المللی در آینده ای نزدیك با توجه به بستر تبادل یكسان امكان بازاریابی در كشورهای اسلامی و منطقه برای سیستم جامع كتابخانه ملّی ایران ارتقای توانمندی های یك شركت نرم افزاری داخلی

نقش سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تولید محصول

 • سیاست گذاری مداوم برای اجرای قابل قبول پروژه
 • نهایی كردن نیازمندیهای سازمان طی جلسات متعدد در یك دورة زمانی طولانی
 • نظارت و هدایت شركت مجری در انتخاب تكنولوژی های مناسب برای تولید نرم افزار
 • شناسایی مداوم مشكلات و پیدا كردن راه حل های مناسب برای رفع آنها
 • نظارت مستمر بر كیفیت مطلوب تیم مجری و انجام مراحل مختلف تولید نرم افزار
 • برقراری ارتباط مستمر با شركت مجری در قالب جلسات منظم ماهیانه، جلسات فنّی، جلسات كتابداری و 
 • بازرسی از شركت
 • شناسایی مستمر مستندات مورد نیازی كه در مقاطع مختلف باید از طرف شركت مجری به سازمان تحویل می شد.

مراحل اصلی تولید سیستم جامع کتابخانه ملی ایران

 • انتخاب بستر تولید و متدولوژی
 • نهایی شدن مورد-كاربردهای نسخه اول پروژه
 • طراحی و پیاده سازی نسخه اول پروژه
 • آزمون سیستمی در داخل شركت
 • تحویل نسخه اول بر اساس فرم های تغییر به صورت دستی در قالب یك تیم 4 نفره
 • نهایی شدن كلیه مورد-كاربردهای سیستم
 • طراحی و پیاده سازی كلیه قسمت های سیستم
 • آزمون سیستمی در داخل شركت
 • تحویل كلیه قسمت های نرم افزار بر اساس فرم های تغییر به صورت مكانیزه در قالب یك تیم 20 نفره