مشاركت دادن مخاطبان و مراجعان سازمان ها در ايجاد، توسعه و بهبود خدماتي كه به ايشان ارائه مي شود روشي موثر در زمينه مديريت بهتر و ارتقاء سطح خدمت رساني سازمان ها است. بارزترين پيام يك سازمان با چنين خصوصياتي اين است كه انديشه و نظر مخاطبان نه تنها از سوي مديران ديده و شنيده مي شود بلكه با بررسي، پذيرش و اجراي پيشنهادهاي قابل اجرا، عملا در مديريت و رهبري سازمان مشاركت داده مي شوند. "نظام پيشنهادها" راه حلي عملي براي ايجاد اين تعامل نيكو بين مديران، كاركنان و مخاطبان است. اين نظام هم اينك در بسياري از سازمان ها در سطح جهان و نيز كشور عزيزمان برقرار شده است و عملا در تقويت حس مسئوليت فردي و جمعي نسبت به حيطه امور سازمان ها نقش برجسته اي را ايفا نموده است.

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با برپايي "نظام پيشنهادها" در پي جلب مشاركت كليه مخاطبان خود اعم از مراجعان به وب سايت و مراجعان حضوري با هدف بهبود و توسعه ابزار و فرايندهاي خدمات رساني خويش است.در اين نظام كميته هايي متشكل از مديران ارشد سازمان، متخصصان امور و مشاوراني در حوزه هاي ذيربط براي بررسي پيشنهادها، انتخاب ايده هاي مفيد از ميان آنها و محاسبه پاداش مناسب براي ايده دهندگان گرامي پيش بيني شده است.اميد است بازديد كنندگان محترم وب سايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با تامل در آنچه مطلوب ايشان در خدمات اين سازمان است و انعكاس آن در "نظام پيشنهادها" ما را در بهبود انجام وظايفمان ياري كنند.

 پيشنهاد خودر را در اينجا وارد كنيد


همچنين مراجعان محترم سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران مي توانند شكايات و انتقادات خود را از طريق روابط عمومي سازمان به اطلاع مسئولان مربوط برسانند:

   

ارتباط با روابط عمومي و امور بين الملل سازمان
تلفكس: 88644104 9821+
88644133 9821+
صندوق پستي : 3693/15875