اوراق زائد عبارت است از هرگونه اوراق و نسخه‌های اضافی و مجلدات چاپی و نشریه و جزوه و مانند آنها و همچنین اسناد و اوراق راكدی است كه با رعایت مفاد قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و سایر مقررات، ارزش نگهداری نداشته باشد. لازم به یادآوری است كه قراردادهای دولتی و عهدنامه‌ها و فرمانها به هر حال جزو اوراق زائد محسوب نخواهند شد.شورای اسناد ملی تنها مرجع رسمی در كشور است كه مجوز امحا صادر می‌كند برای این منظور همه دستگاههای دولتی مكلفند كه قبل از هرگونه تصمیم گیری در مورد اسناد خود با كارشناس رابط آن دستگاه در آرشیو ملی تماس گرفته و نسبت به انعكاس موضوع و پیگیری آن اقدام كنند.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - ۸:۳۳:۵۱