قلم

ظرفیت تالار قلم کتابخانه ملی 500 نفر است.

 

حکمت

ظرفیت تالار حکمت کتابخانه ملی 200 نفر است.

فرهنگ

ظرفیت تالار فرهنگ کتابخانه ملی 80 نفر است.