قرآن در آینه‌ی اسناد

مقدمه

قرآن، نام كتاب مقدس مسلمانان، برترین معجزه‌ی حضرت ختمی مرتبت، محمدمصطفی (ص) و كتاب راهنمائی و هدایت انسان‌هاست. الفاظ این كتاب مقدس، یك بار به طور اجمال و یكباره، در یكی از شب‌های دهه‌ی سوم ماه مبارك رمضان، و یك بار هم به‌تفصیل و تدریج، در طول بیست و سه سال دوران نبوت پیامبر، بر ایشان نازل شده است. این كتاب، دارای سی جزء و 114 سوره میباشد.
كتاب آسمانی قرآن دارای محتوائی گوناگون و بی نظیر است و از نظر شیوائی سخن، چنان است كه مایه‌ی اعجاب زباندانان عرب شده و در تاریخ زبان عربی، همتا و همانندی نداشته‌است و هیچكس، نتواسته یك آیه یا یك سوره‌ی مانند آن بیاورد، و به همین سبب، مسلمانان بر این باورند كه این كتاب، از هرگونه لغزش و افزود و كاست مصون بوده‌است و هیچ دستبردی در آن رخ نداده‌است. متن این كتاب مقدس، متواتر و قطعی الصدور است و تلاوت آن برای مؤمنان، مستحب مؤكد شمرده شده‌است.
اهمیت قرآن در میان ایرانیان، سبب گردیده‌است كه اسناد چشمگیری در این باره، در آرشیو ملی ایران قابل جستجو و بررسی باشد. موضوع این سندها را، نمونه موردهای زیر، شامل میشود:  لزوم آموزش قرآن در مدارس، آموزش قرآن، چاپ و نشر آن، احزاب و گروه‌های طرفدار قرآن، مسابقات قرآنی، خرید قرآن، ترجمه‌ی قرآن به دیگر زبان‌ها، ترجمه‌ی منظوم آیه‌های قرآن، رفع ممنوعیت خروج قرآن از كشور، قرآن‌خوانان مقبره‌های شاهان قاجار و موضوعات مربوط به آن‌ها، گردآوری قرآن‌های نفیس، خطاطان قرآن و گزارش‌های مربوط به سرقت قرآن. 
اكنون با قرارگرفتن در ماه مبارك رمضان، ماه فروآمدن قرآن، فرصت را مغتنم می شماریم و شماری از این سندها را، به علاقه‌مندان اسناد تاریخی تقدیم می كنیم.  

نامه ی محمد مشكات و ارائه‌ی پيشنهادهای آيت‌الله بروجردی به دكتر مهران، وزير فرهنگ، درباره‌ی آم‍وزش‌ ق‍رآن‌ و ه‍ن‍ر و ص‍ن‍ع‍ت‌ در م‍دارس‌ ب‍ه‌ دان‍ش‌‌آم‍وزان،‌ و پ‍اس‍خ‌ وزي‍رف‍ره‍ن‍گ‌ به اين نامه

  • شماره : ۲۹۷۰۲۳۶۶۷
  • تاریخ : ۱۳۳۸/۰۸/۱۶ و ۱۳۳۸/۰۹/۲۳