27 شهريور ، روز شعر و ادب فارسی

مقدمه

روز بيست و هفتم شهريور ماه، سالروز درگذشت شهريار، شاعر ايرانی، با تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب، ناميده شده است.
 اين موضوع را، علی اصغر رحمان‌دوست،  نماينده مردم تبريز، به مجلس پيشنهاد كرد. وی، دليل پيشنهاد خود را بی‌‌توجهی به شعر شمرده كه يكی از مهم‌ترين وجوه هنر و حافظه تاريخی ملت ايران است. او، در مورد انتخاب اين روز، چنين بيان كرده است: شهريار هم از نظر توانائی ادبی، در عرصه‌های مختلف شعر طبع‌آزمائی كرد و هم، با مردم زيست. نامبرده بر اين باور است كه شهريار در كنار پاسداری از سنت‌های ادبی، سروده‌های عامه‌پسندی دارد و در اين زمينه، اگر نگوئيم شاعر بی‌نظير، كم‌نظير است.  هم چنين دليل ديگر پيشنهاد خود را برای اين روز، معاصر بودن شهريار قلمداد كرد كه بحق انتخاب شايسته ای بوده است. بيست و هفتم شهريور، روز شعر و ادب و روز  بزرگداشت تمام ذهن‌ها و انديشه‌هايی است که درخدمت آرمان های بزرگ بشری هستند. 

درخواست حبيب يغمائي از ادارة انطباعات براي صدور مجوز چاپ كتاب «فرهنگ نو»

  • شماره : ۲۹۷۰۰۷۲۷۸
  • تاریخ : ۱۳۱۴/۰۷/۲۰