2 دی ماه 1344. سالروز تصويب «قانون تأسيس كتابخانة عمومي در تمام شهرها»

مقدمه

قانون تأسيس کتابخانه‌های عمومی، شامل دو ماده و هشت تبصره در مورخ 1344/10/2ش. از تصویب مجلس وقت گذشت. این قانون با وجودي‌ که کتابخانه‌های عمومی را دولتی نمی‌دید تصریحی نیز نسبت به غیر دولتی بودن آن‌ها نداشت. اما، در مجموع به مدیریت هيئت امنایی، تشکیلات کتابخانه‌ها و همچنین تخصیص 5/1 درصد از درآمد شهرداری‌ها به ادارة کتابخانه‌ها از شاخصه‌هاي بارز آن بود. از ديگر مواد و تبصره‌هاي اين قانون مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
 واگذاري كتابخانة عمومي موجود در هر شهري به انجمن كتابخانة عمومي؛ مكلف بودن شهرداري‌ها براي در اختيار قراردادن اراضي مناسب خود به تقاضاي انجمن كتابخانه‌ها، جهت ساخت كتابخانة عمومي به طور بلاعوض؛ ساخت بناي عمارت كتابخانه به طور اماني يا از طريق مناقصه؛ ساخت بناي كتابخانة عمومي در پارك‌ شهرها؛ تشكيل اعضاي انجمن كتابخانه، مركب از رئيس فرهنگ و هنر، نمايندة انجمن شهر، نمايندة شهرداري و چهار نفر از دانشمندان و معتمدان آن شهر به رياست رئيس فرهنگ و هنر؛ مكلف بودن  وزارت فرهنگ و هنر به بذل مساعدت‌هاي مالي و معنوي براي توسعة كتابخانه‌ها؛ قرار دادن يك نسخه از كتاب، مجلات و روزنامه‌هاي شهر به طور رايگان، در اختيار كتابخانة عمومي شهر؛ ثبت هر گونه اهداء، جزء اموال و درآمد كتابخانة عمومي به نام اهدا كننده؛ تشكيل هيئتي مركب از 7 نفر شامل وزراي فرهنگ و هنر و كشور و پنج نفر بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و هنر و با صدور فرمان شاه براي مدت پنج سال جهت نظارت در انجام وظايف قانوني كتابخانه‌ها؛ داشتن دبيرخانه‌اي از بين كارمندان وزارتخانه‌هاي فرهنگ و هنر و كشور براي هيئت امنا بدون صرف هزينه‌اي در اين خصوص و در نهايت اجراي قانون توسط وزارتخانه‌هاي فرهنگ و هنر و كشور.
گروه ارتباطات آرشيوي به مناست 1344/10/2ش. سالروز تصويب «قانون تأسيس كتابخانة عمومي در تمام شهرها» نمايشگاهي با معرفي11 فهرست و 17 برگ سند را به علاقه‌مندان اين حوزه تقديم مي‌نمايد.

 

 

گزارش محرمانة شهرباني كل كشور به وزارت كشور

  • شماره : ۴۰۱۹-۲۹۳
  • تاریخ : ۱۳۲۲/۰۷/۰۷