23 ارديبهشت، سالروز تأسيس نخستين كودكستان در ايران

مقدمه

«فردريك فريبل» نخستين كودكستان با عنوان «باغ كودكان» را در سال 1837م. در آلمان تأسيس كرد. هدف وي شكوفا كردن رشد طبيعي كودكان بر اساس علاقه و طبيعت آنان بود. در نگاه او، معلمان بايد نوآوري ها و خلاقيت كودكان را طراحي و هدايت مي كردند. براي نيل به اين هدف، فريبل به برنامه ريزي درسي براي آموزش كودكان پيش از ورود به مدرسه اقدام كرد. انديشة او پس از اندك زماني در اروپا و سپس در ساير نقاط جهان منتشر شد.
در اواخر دورة قاجار در ايران نيز موسسه هايي مانند باغ كودكان تأسيس شد. جبار عسگرزاده با بازديد از كودكستان ارامنة تبريز با تشويق مديركل فرهنگ آذربايجان «ابوالقاسم فيوضات» اولين كودكستان زير نظر وزارت معارف را در 23 ارديبهشت 1303ش. راه اندازي كرد. جبار به تأسي از «فرويبل» محل تازه تأسيس را باغچة اطفال و خود را باغچه بان ناميد.
به دليل آنكه در نظام آموزشي ايران نخستين بار بود كه چنين مراكزي ايجاد مي شد وسايل تربيتي متناسب با آن وجود نداشت. افزون بر آن آموزش كودكان در كودكستان متفاوت از نوع آموزشي بود كه در مدرسه ارائه مي شد. كودكستان براي آموزش نياز به قصه، سرود، نمايشنامه و بازي داشت. باغچه بان با ابتكار خود امكانات موردنياز را فراهم ساخت. او با كمك قصه هاي عاميانه و به يادگار مانده از دوران كودكي خود براي كودكان شعر و نمايشنامه مي نوشت و صحنه هاي نمايش را طراحي مي كرد.
باغچه بان با تجربيات به دست آمده از باغچة اطفال تبريز، كودكستاني مشابه آن را در شيراز ايجاد كرد. با استقبال خانواده ها از آموزش كودكان قبل از ورود به مدرسه، شوراي عالي معارف در سال 1312 نظام نامة 8 ماده اي تأسيس كودكستان ها را تصويب و ابلاغ كرد. در نظام نامة مصوب معيارهايي براي ساختمان آموزشي، شرايط سني كودكان و مديران، برنامه هاي درسي، بهداشت و ساعات كار كودكستان ها تدوين شده بود. معارف شهرستان ها با در نظر گرفتن موارد اعلام شده در نظام نامه، درخواست هاي متقاضيان تأسيس كودكستان را بررسي و در صورت داشتن شرايط مجوز كودكستان را صادر مي كردند.
23 ارديبهشت، سالروز تأسيس نخستين كودكستان ايراني در وزارت معارف است. به همين مناسبت، گروه ارتباطات آرشيوي منتخب اسنادي مرتبط با كودكستان شامل 31  عنوان و با معرفي 34 برگ سند و يك قطعه عكس در وبگاه سازمان تقديم علاقه مندان سند كرده است.

 

موافقت وزير معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه با انتخاب نام شكوفه براي كودكستان دولتي نمرة 1

  • شماره : ۸۷۷-۲۹۷
  • تاریخ : ۱۳۱۵/۱۲/۰۶