31 مرداد، روز جهاني مساجد

مقدمه

مسجد وكيل شيراز از مجموعه بناهاي دورة زنديه مي باشد كه به دستور كريم خان زند ساخته شده است. تاريخ بناي مسجد با زيربناي 8660 متري، خود به سال 1187ق. برمي گردد. اين بنا با ساختمان  مستحكم خود نمايانگر هنر و معماري ايراني است.
ورودي مسجد در قسمت شمالي و سنگ سردر آن يكپارچه است كه بر بالاي آن كتيبه اي قرار دارد كه مزين به آيات قرآني با خط نسخ است.
صحن مسجد مربعي شكل و هر ضلع آن 60 متر مي باشد كه با قطعات سنگ تزئيني، فرش شده است. در وسط حوضي با قطعات سنگ بزرگ به طول و عرض 40×5 متر قرار گرفته است كه قسمت‌هائي از آن كاشي كاري  هفت رنگ و معرق دارد. شمال و جنوب صحن ايواني بزرگ تعبيه شده  كه 8 طاق در دو طرف آن ساخته شده است.
در ضلع شمالي مسجد طاق مرواريد با دو گلدستة كاشي كاري شده قرار گرفته كه در بخش دروني آن آيات قرآن به خط ثلث و به صورت هلالي نوشته شده است. به قرينة طاق مرواريد، طاقي ديگر در ضلع جنوبي حياط ساخته شده كه در زير آن در ورودي شبستان قرار دارد.
مسجد وكيل داراي دو شبستان شمالي و جنوبي است كه بخش جنوبي 48 ستون سنگي يكپارچه دارد و كف آن با سنگ هاي كاملا صاف سنگ فرش شده و محراب مسجد در آن قرار گرفته است. سقف محراب مقرنس كاري شده و گوشه هاي بيروني آن مزين به آيات قرآن و به خط ثلث است. در سمت چپ محراب منبر 14 پله اي مسجد قرار دارد كه جنس آن از مرمر يكپارچه مي باشد. گفته مي شود سنگ مرمر منبر به دستور كريم خان از مراغه به شيراز منتقل شده است.
شايان گفتن است كه مسجد وكيل با شمارة 182 در 18م تير 1311 به عنوان يكي از آثار ملي كشور به ثبت رسيده است.
31 مرداد، روز جهاني مساجد است، به همين مناسبت گروه ارتباطات آرشيوي منتخب اسناد مرتبط با مسجد وكيل را در 14 عنوان و 20 برگ، در قالب نمايشگاه مجازي، آمادة نمايش در وبگاه سازمان كرده است.
 

گزارش ها و نقشه هايي از تعميرات مسجد وكيل شيراز

  • شماره : ۲۲۰۰۰۰۹۲۶
  • تاریخ : ۱۳۶۵ش