2 خرداد 1360، سالروز درگذشت نصراله فلسفي

مقدمه

نصراله فلسفي محقق، مورخ و مترجم ايراني در نهم آذر 1280 در تهران به دنيا آمد. پدرش ميرزانصراله خان سوادكوهي، از مستوفيان دورة قاجار شش روز قبل از تولد فرزندش از دنيا رفت. فلسفي تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در مدرسه هاي اقدسيه، آليانس و دارالفنون فرا گرفت. پس از پايان تحصيلات در سال 1299 به استخدام وزارت پست و تلگراف درآمد. سپس به وزارتخانه هاي فوائد عامه و عدليه رفت و از سال 1307 به وزارت فرهنگ منتقل شد و در دارالفنون، دانشسراي عالي و ساير مدرسه هاي متوسطة تهران به تدريس تاريخ و جغرافيا و زبان فرانسه پرداخت. وي پس از تأسيس دانشگاه تهران، استاد دانشكدة ادبيات شد و بيش از بيست و هشت سال از عمر خود را به تدريس تاريخ و جغرافيا در دانشگاه گذراند.
نصراله فلسفي همراه با كار اداري به فعاليت مطبوعاتي نيز اشتغال داشت. مدتي مدير مجلات آينده، پست و تلگراف، تعليم و تربيت، مهر، اميد و ... شد و با ارسال مقاله و ترجمه هاي خود با نشرياتي مانند يغما، سخن، وحيد، مجلة دانشكدة ادبيات و ... همكاري ادبي داشت.
از او بيش از 50 جلد ترجمه و تأليف باقي مانده است كه 11 جلد آن كتاب هاي درسي تاريخ و جغرافيا براي دانش آموزان دبيرستان و 13 جلد ديگر در تاريخ ايران و جهان، تحقيقات ادبي و تاريخي، اصول تعليم و تربيت و ... است. «تاريخ زندگاني شاه عباس اول» مشهورترين و نفيس ترين اثر وي است كه دانشگاه تهران بارها آن را تجديد چاپ كرده است.
نصراله فلسفي 5 سال از دوران خدمت خود را به عنوان رايزن فرهنگي ايران در ايتاليا و اسپانيا به سر برد و در مدت مأموريت خود مجلة ادبي به زبان هاي فرانسه، اسپانيايي و ايتاليايي را به منظور گسترش روابط فرهنگي ايران با دو كشور ياد شده منتشر كرد. وي، مدتي نيز به دعوت دانشگاه استراسبورگ فرانسه درس «تاريخ تحول ادبيات فارسي» را تدريس مي كرد. فلسفي از فرصت پيش آمده در اروپا نهايت بهره را برده و اقدام به شناسايي و عكس برداري از اسناد ناشناختة سياسي مربوط به ايران در آرشيوها و موزه هاي كشورهاي فرانسه، ايتاليا و اسپانيا كرد و سپس آنها را در اختيار وزارت امور خارجه نهاد.
نصراله فلسفي در زمرة پژوهشگران و استادان برجسته و ارزشمند دوران معاصر است كه در زمينة تحقيقات تاريخي و ادبيات كلاسيك ايران و به ويژه اروپا فعاليت چشمگير و پر ثمري داشت. وي به پاس سال ها فعاليت فرهنگي خود در سال 1354 عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران را كسب كرد.

دوم خرداد 1360 ، سالروز درگذشت اين انديشمند شهير ايراني است. به همين مناسبت، گروه ارتباطات آرشيوي منتخبي از اسناد وي، شامل 11 عنوان با معرفي 18 برگ سند در قالب نمايشگاه مجازي آمادة نمايش در وبگاه سازمان كرده است.

سياهة كارمندان رسمي دانشگاه تهران از جمله نصراله فلسفي

  • شماره : ۳۲۵-۲۷۰
  • تاریخ : فاقد تاريخ