نزدیک به ۱۷ هزار متقاضی دکترا و فوق لیسانس، در سال 91،عضو کتابخانه ملی شدند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱/۱۸ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱۲:۱۲
نزدیک به ۱۷ هزار متقاضی دکترا و فوق لیسانس، در سال 91،عضو کتابخانه ملی شدند
تعداد ۱۵ هزار و 137 متقاضي داراي مدرك فوق ليسانس و يك هزار و ۶۹۵ متقاضي داراي مدرك دكترا در سال ۱۳۹۱ عضو كتابخانه ملي شدند.

تعداد ۱۵ هزار و 137 متقاضي داراي مدرك فوق ليسانس و يك هزار و ۶۹۵ متقاضي داراي مدرك دكترا در سال ۱۳۹۱ عضو كتابخانه ملي شدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در سال ۱۳۹۱ در مجموع۲۳ هزار و ۵۰۴ كارت عضويت براي متقاضيان عضويت در كتابخانه ملي صادر شده است كه از اين تعداد ۹۵ نفر داراي مدرك تحصيلي ديپلم، ۳۰ نفر داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم، ۶۴۸۶ نفر داراي مدرك ليسانس، ۱۵ هزار و ۱۳۷ نفر داراي مدرك فوق ليسانس، يك هزارو ۶۹۵ نفر داراي مدرك دكترا و ۶۱ نفر داراي مدرك حوزوي بوده اند.
همچنين اضافه مي شود از مجموع افراد گفته شده، ۱۴ هزار و ۱۱۱ نفر زن و ۹ هزار و ۳۹۳ نفر مرد بوده اند. علاوه بر اين ۶ هزار و ۶۱۰ كارت براي عضويت كتابخانه عمومي و ۱۶ هزار و ۸۹۴ كارت نيز براي عضويت تالارهاي تخصصي كتابخانه ملي، از سوي اداره صدور كارت اداره كل حراست سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، صادر شده است.
خاطرنشان مي شود، براساس مصوبه هيات امناي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران٬ از سال 1392 عضوپذيري دراين سازمان با رويكرد پژوهش محوري صورت مي گيرد. براين اساس، با اين مصوبه تنها پژوهشگران٬ مؤلفان٬ مخترعان٬ نخبگان و اعضاي هيأت علمي مي توانند در كنار متقاضياني كه در مقطع كارشناسي ارشد و يا سطح سه حوزه¬هاي علميه به بالا مشغول به تحصيل بوده و يا فارغ التحصيل آن مقاطع هستند٬ جهت انجام امور پژوهشي، به صورت عضو از خدمات كتابخانه استفاده كنند.
علاوه بر موارد ذكر شده، محقّقان و پژوهشگراني كه سطح تحصيلي آنها پايين تراز كارشناسي ارشد است و براي مدّتي كوتاه به استفاده از منابع موجود نيازمندند٬ مي توانند با ارائه معرّفي نامه از سوي نهاد و سازمان متبوع از امكانات كتابخانه ملي بهره مند شوند.