طی یک نظرسنجی در مردادماه امسال مشخص شد؛ رضایت 79 درصدی اعضای کتابخانه ملی از خدمات ارائه شده در این کتابخانه


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۱ - ۱۵:۴۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۲۴ - ۱۶:۲۳:۱۹
طی یک نظرسنجی در مردادماه امسال مشخص شد؛ رضایت 79 درصدی اعضای کتابخانه ملی از خدمات ارائه شده در این کتابخانه
نظرسنجي صورت گرفته طي مردادماه سال جاري نشان مي دهد كه 58/03 درصد اعضا خدمات ارائه شده توسط كتابخانه ملي را خیلی خوب و خوب دانسته اند و 21/03 درصد نیز از خدمات ارائه شده رضایت متوسط دارند.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، اين نظرسنجي از نمونه 277نفري قابل استحصال (63 درصد مرد و 36 درصد زن و یک درصد بدون پاسخ) و به روش پیمایش با ابزار پرسشنامه و با روش نمونه گیری کوکران با خطای 5 درصد از مجموع اعضا فعال صورت گرفت صورت گرفت، 14 پرسش به صورت بسته پنج گزینه ای طیف لیکرت و یک پرسش به صورت باز مطرح شد.در راستای این نظرسنجی 4 سوال شناسایی نیز به منظور  معرفی اعضا به عنوان آزمودنی های این تحقیق در پرسشنامه ارائه شد.

نتايج به دست آمده از اين تحقيق نظرسنجي نشان داد: بیشترین میزان رضایت از خدمات ارائه شده با جمع بندی درصد دو گزینه "خوب" و "خیلی خوب"  به ترتیب عبارتند از نحوه برخورد حراست 85 درصد؛ برخورد و سرعت عمل کتابداران 73 درصد؛ وضعیت تالارها 70 درصد و پایین ترین میزان رضایت مراجعین مربوط به وضعیت اینترنت ارائه شده با 36 درصد است.

در مجموع نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهد كه 27/25 درصد اعضا ، خدمات  ارائه شده توسط كتابخانه ملي را خیلی خوب، 30/78 درصد سطح خدمات را خوب ، 21/03 درصد خدمات را متوسط و مجموعا 11 درصد مراجعین نیز خدمات ارائه شده را ضعیف لحاظ كرده اند و 9/71 درصد سوالات نیز بدون پاسخ باقی ماند.

خاطرنشان مي شود نتايج اين نظرسنجي که توسط روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی صورت پذیرفته است ، طي گزارشي به منظور بررسي بيشتر و اجرايي كردن درخواست اعضا به رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و مسئولان مربوطه ارسال شده است.

شایان ذکر است كتابخانه ملي داراي 150 هزار عضو است كه از اين ميان 20 هزار نفر از اعضا، فعال محسوب مي شوند و دست كم يك بار در ماه از خدمات كتابخانه ملي  ایران استفاده مي كنند.