خمسه نظامی 5

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ - ۶:۴۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۷ - ۱۰:۳۹:۹
خمسه نظامی 5
  • محل نگهداري اثر: كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران
  • شماره ثبت اثر در آرشيو محل نگهداري آن: 5179
  • تاريخ ثبت در حافظه جهاني ايران: 1388 شمسي (2010 ميلادي)
  • شماره ثبت در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران: 1011
  • توضيحات: نسخه خطي در سال1388 شمسي(2009 ميلادي) از سوي كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران به كميته ملي حافظه جهاني معرفي شد و در بهمن ماه 1388 شمسي (2010 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني ايران به ثبت رسيد.
  • برگ پيشنهاد ثبت اثر در حافظه جهاني ايران