خمسه نظامی 3

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ - ۶:۴۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۷ - ۱۰:۴۱:۱۴
خمسه نظامی 3
  • محل نگهداري اثر: موزه ملي ايران
  • شماره ثبت اثر در آرشيو محل نگهداري آن: 4393
  • تاريخ ثبت در حافظه جهاني ايران: 1388 شمسي (2010 ميلادي)
  • شماره ثبت در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران: 1009
  • توضيحات: نسخه خطي در سال1388 شمسي(2009 ميلادي) از سوي موزه ملي ايران به كميته ملي حافظه جهاني معرفي شد و در بهمن ماه 1388 شمسي (2010 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني ايران به ثبت رسيد.
  • برگ پيشنهاد ثبت اثر در حافظه جهاني ايران